Terms & Conditions

Algemene Voorwaarden A Perfect Jane B.V.

 

English version below

De besloten vennootschap A Perfect Jane B.V. (hierna: A Perfect Jane) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81051212 en is gevestigd aan Madeliefberg 90 (4708 NP) te Roosendaal.

 

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.

3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

5. Koper: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.

6. Overeenkomst: De koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Koper gekocht zijn van A Perfect Jane.

7. Producten: De Producten die door A Perfect Jane worden aangeboden zijn schoenen en accessoires.

8. Verkoper: De aanbieder van Producten aan Koper, hierna: A Perfect Jane.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van A Perfect Jane en iedere Overeenkomst tussen A Perfect Jane en een Koper en op elk Product dat door A Perfect Jane wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal A Perfect Jane aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van A Perfect Jane zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met A Perfect Jane is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

 

Artikel 3 – Het Aanbod

1. Alle door A Perfect Jane gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.

2. Het door A Perfect Jane gedane Aanbod is vrijblijvend. A Perfect Jane is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, of doordat Koper het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft A Perfect Jane het recht een Overeenkomst met een potentiële Koper om een voor A Perfect Jane gegronde reden te weigeren.

3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen A Perfect Jane niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). A Perfect Jane kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.

4. Levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van A Perfect Jane zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht A Perfect Jane niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.

6. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van A Perfect Jane heeft aanvaard door het betreffende Product te betalen. De Overeenkomst tussen A Perfect Jane en Koper zijnde een Bedrijf kan tevens tot stand komen indien Koper een bestelling plaatst door een e-mail te sturen naar A Perfect Jane en A Perfect Jane de bestelling per e-mail bevestigd.

2. Een Aanbod kan door A Perfect Jane gedaan worden via de website en per e-mail.

3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met A Perfect Jane, zal A Perfect Jane de Overeenkomst met Koper schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is A Perfect Jane daaraan niet gebonden.

5. A Perfect Jane is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.

6. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Koper zijnde een Bedrijf. Koper zijnde een Consument heeft het recht om binnen de wettelijke termijn haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Koper zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Koper.

7. Producten die wegens (hygiënische redenen, maatwerk e.d.) niet teruggenomen kunnen worden, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit staat uitdrukkelijk vermeld in het Aanbod.

 

Artikel 5 – Uitvoering van de Overeenkomst

1. A Perfect Jane zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft A Perfect Jane het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.

3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan A Perfect Jane aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan A Perfect Jane worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan A Perfect Jane zijn verstrekt, heeft A Perfect Jane het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is A Perfect Jane niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor A Perfect Jane, is Koper gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.

5. A Perfect Jane kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.

6. A Perfect Jane is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat A Perfect Jane is uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor A Perfect Jane bekend was.

7. Koper vrijwaart A Perfect Jane voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.

 

Artikel 6 – Levering

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door A Perfect Jane of er door andere omstandigheden buiten de macht van A Perfect Jane enige vertraging ontstaat, heeft A Perfect Jane recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient A Perfect Jane schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.

2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.

3. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is A Perfect Jane gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.

4. Indien de Producten worden bezorgd door A Perfect Jane of een externe vervoerder is A Perfect Jane, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Indien A Perfect Jane gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan A Perfect Jane ter beschikking heeft gesteld.

6. Indien A Perfect Jane een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief en is dit afhankelijk van de levertijden van de nodige materialen om de Producten te produceren. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.

7. A Perfect Jane is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. A Perfect Jane is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

8. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. A Perfect Jane behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

 

Artikel 7 – Verpakking en transport

1. A Perfect Jane verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.

3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

 

Artikel 8 – Onderzoek, reclamaties

1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

2. Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. A Perfect Jane erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Koper.

3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan A Perfect Jane te worden gemeld op info@aperfectjane.com. Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Koper zijnde een Bedrijf dient niet zichtbare gebreken tevens binnen een termijn van 14 dagen na levering te melden bij A Perfect Jane.  Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.

4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van A Perfect Jane op de wijze zoals door A Perfect Jane aangegeven.

5. Indien de Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal zij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan A Perfect Jane, conform de retour instructies van A Perfect Jane. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper.

6. A Perfect Jane is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.

7. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.

8. Indien Koper haar reclamerecht uitoefent, heeft zij geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.

9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan A Perfect Jane te wijten is, zal A Perfect Jane na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op A Perfect Jane.

 

Artikel 9 – Prijzen

1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.

2. De in het Aanbod vermelde prijzen worden zowel inclusief btw weergegeven voor Consumenten en exclusief btw voor Bedrijven.

3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.

4. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop A Perfect Jane geen invloed heeft, kan A Perfect Jane deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.

 

Artikel 10 – Betaling en incassobeleid

1. Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode.

2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

3. A Perfect Jane kan overeenkomen dat de Koper een voorschot of volledige vooruitbetaling dient te voldoen en het eventuele restant van het te betalen bedrag bij aflevering dient te voldoen.

4. Koper dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van A Perfect Jane. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van A Perfect Jane een andere betalingstermijn overeenkomen.

5. Indien een periodieke betalingsverplichting van Koper is overeengekomen, is A Perfect Jane gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.

6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van A Perfect Jane op de Koper onmiddellijk opeisbaar.

7. A Perfect Jane heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. A Perfect Jane kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. A Perfect Jane kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

8. Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Koper zijnde een Bedrijf in verzuim.  Koper zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

9. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal A Perfect Jane zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de  buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

10. Indien A Perfect Jane meer of hogere kosten heeft gemaakt die  redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

 

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door A Perfect Jane geleverde zaken, blijven eigendom van A Perfect Jane totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met A Perfect Jane gesloten Overeenkomsten is nagekomen.

2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht A Perfect Jane zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. Voor het geval dat A Perfect Jane haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan A Perfect Jane of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van A Perfect Jane zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

5. A Perfect Jane heeft het recht om de door Koper aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van A Perfect Jane. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal A Perfect Jane zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Koper.

6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan A Perfect Jane worden vergoed door Koper.

 

Artikel 12 – Garantie

A Perfect Jane staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Verkoper. A Perfect Jane verstrekt een garantie van zes maanden op de Producten met uitzondering van de zool. De garantie strekt zich niet tot  de gebruikelijke slijtage aan het Product door het Product (dagelijks) te gebruiken.

 

Artikel 13 – Onderhoudsvoorschriften Schoenen

1. Koper van Producten dient de voorschriften en onderhoudsinstructies van A Perfect Jane op te volgen.

2. Koper dient de schoenen zorgvuldig te onderhouden om slijtage te voorkomen.

3. Koper dient rekening te houden met (schadelijke) stoffen van reinigingsproducten die de schoenen kunnen aantasten, beschadigingen en/of laten verkleuren. In dit geval heeft Koper geen recht op gratis herstel of reparatie en vervalt de garantie.

4. Indien blijkt dat de Koper of een derde iets aan het Product heeft veranderd of gerepareerd, vervalt de garantie.

 

Artikel 14 – Opschorting en ontbinding

1. A Perfect Jane is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

2. Bovendien is A Perfect Jane bevoegd de tussen haar en Koper bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met A Perfect Jane gesloten Overeenkomst voortvloeien.

3. Voorts is A Perfect Jane bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van A Perfect Jane op Koper onmiddellijk opeisbaar. Wanneer A Perfect Jane de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

5. A Perfect Jane behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 15 – Beperking aansprakelijkheid

1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door A Perfect Jane leidt tot aansprakelijkheid van A Perfect Jane jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door A Perfect Jane in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld.

2. A Perfect Jane is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten. Voor Consumenten geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.

3. A Perfect Jane is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. A Perfect Jane levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Koper nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).

4. A Perfect Jane is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.

5. A Perfect Jane is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.

6. A Perfect Jane staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens A Perfect Jane verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

7. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van A Perfect Jane vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij A Perfect Jane binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

 

Artikel 16 – Overmacht

1. A Perfect Jane is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van A Perfect Jane, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan A Perfect Jane zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x)  werkstakingen in het bedrijf van A Perfect Jane en (xi) overige situaties die naar het oordeel van A Perfect Jane buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. A Perfect Jane heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat A Perfect Jane  haar verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zover A Perfect Jane ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is A Perfect Jane gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

 

Artikel 17 – Risico overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Koper zijnde een bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van A Perfect Jane verlaten. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Koper indien de Producten in de macht van Koper zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Koper.

 

Artikel 18 – Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van A Perfect Jane berusten uitsluitend bij A Perfect Jane en worden niet overgedragen aan Koper.

2. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van A Perfect Jane rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van A Perfect Jane. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door A Perfect Jane geleverde zaken, dient A Perfect Jane expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

3. Het is Koper verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van A Perfect Jane rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

4. Elke inbreuk van Koper op de IE-rechten (en auteursrechten) van A Perfect Jane, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro en een boete van € 500,- euro  voor elke dag dat de inbreuk voortduurt. Dit boetebeding laat onverlet de mogelijkheid van A Perfect Jane om schade te vorderen.

 

Artikel 19 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging   

1. A Perfect Jane gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal A Perfect Jane de betrokkene hierover informeren.

2. Indien A Perfect Jane op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 20 – Klachten

1. Indien Koper niet tevreden is over de Producten van A Perfect Jane en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@aperfectjane.com met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil A Perfect Jane de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. A Perfect Jane zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 21 – Toepasselijk recht

1. Op elke Overeenkomst tussen A Perfect Jane en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. A Perfect Jane heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen A Perfect Jane en Koper worden beslecht bij de bevoegde rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.

Etten-Leur, 11 december 2020

 

General Terms & Conditions A Perfect Jane B.V.

The private limited company A Perfect Jane B.V. is registered with the Chamber of Commerce under number 81051212 and has its registered office at Zundertsweg 24 in Etten-Leur.

Article 1 Definitions

1. In these general terms and conditions the following terms shall have the following meaning, unless explicitly stated otherwise:
2. Offer: Any offer to the Buyer for the supply of Products by the Seller to which these conditions are inextricably linked.

3. Company: the natural legal person who does act in the course of a profession or business.
4. Consumer: the natural person who does not act in the course of a profession or business.
5. Buyer: The Consumer who enters into an Agreement (remotely) with A Perfect Jane.
6. Agreement: The (remote) purchase agreement for the purpose of the sale and delivery of Products of A Perfect Jane that are sold by the Buyer.
7. Products: The Products that are offered by A Perfect Jane are (vegan) shoes and related products.
8. A Perfect Jane: The offerer of Products to the Buyer.

 

Article 2 Applicability

1. These general terms and conditions are applicable to any Offer from A Perfect Jane and any Agreement between A Perfect Jane and a Buyer and to each Product that is offered by A Perfect Jane.
2. Before an Agreement is entered into (remotely), the Buyer will gain access to these general terms and conditions. If this is not reasonably possible, A Perfect Jane will specify to the Buyer in which way the Buyer can inspect the general terms and conditions, which are published in any case on the website of A Perfect Jane, so the Buyer can easily save these general terms and conditions on a durable data carrier.
3. These general terms and conditions may be deviated from in exceptional situations if this is agreed with A Perfect Jane explicitly and in writing.
4. These general terms and conditions are applicable to additional, amended and subsequent agreements with the Buyer. Any general and/or purchase terms and conditions of the Buyer are explicitly rejected.
5. If one or more provisions of these general terms and conditions are entirely or partly null and void or are nullified, the other provisions of these general terms and conditions shall remain in force and the null and void/nullified provision(s) will be replaced by a provision with the same purport as the original provision.
6. Lack of clarity about the content, explanation or situations that are not regulated in these general terms and conditions should be assessed and explained according to the spirit of these general terms and conditions.
7. If reference is made in these general terms and conditions to she/her, this should also be interpreted as a reference to he/him/his, if and in so far as applicable.

 

Article 3 The Offer

1. All offers made by A Perfect Jane are without obligation, unless explicitly indicated otherwise in writing. If the Offer is valid for a limited period or under specific terms and conditions, this will be explicitly specified in the offer. An Offer first exists if this is laid down in writing.
2. The Offer made by A Perfect Jane is without obligation. A Perfect Jane is only bound by the Offer if the acceptance hereof is confirmed in writing by the Buyer within 30 days,or because the Buyer has already paid the amount due. Nevertheless, A Perfect Jane is entitled to refuse an Agreement with a potential Buyer for a reason that A Perfect Jane believes to be well-founded.
3. The Offer will contain an accurate description of the Product offered with accompanying prices. The description will be sufficiently detailed to make it possible for the Buyer to make a good assessment of the Offer. Obvious mistakes or errors in the Offer are not binding on A Perfect Jane. Any images and specific details in the Offer are only an indication and may not constitute grounds for any compensation or termination of the Agreement (remotely). A Perfect Jane cannot guarantee that the colours in the image correspond exactly to the real colours of the Product.
4. Delivery times and Periods specified in the Offer of A Perfect Jane are indicative and do not entitle the Buyer to a right to termination or compensation in the event of exceeding thereof, unless explicitly agreed otherwise.
5. A combined quotation does not oblige A Perfect Jane to deliver part of the goods included in the Offer at a corresponding part of the price stated.
6. If and in so far as there is an offer, this does not apply automatically to repeat orders. Offers are only valid while stocks last.

 

Article 4 Formation of the Agreement

1. The Agreement is concluded at the moment that the Buyer has accepted an Offer from A Perfect Jane by paying for the Product concerned. The Agreement between A Perfect Jane and buyer being a Company can also be established if an order is placed by e-mail at A Perfect Jane and A Perfect Jane confirmed the order by e-mail.
2. An Offer can be made by A Perfect Jane via the website and by e-mail.
3. If the Buyer has accepted the Offer by entering into an Agreement with A Perfect Jane, A Perfect Jane will confirm the Agreement with the Buyer in writing, or at least by email.
4. If the acceptance differs from the Offer (in regard to minor points), A Perfect Jane shall not be bound to it.
5. A Perfect Jane is not bound to an Offer if the Buyer could reasonably have expected or should have understood or was meant to understand that the Offer contains an obvious mistake or slip of the pen. No rights may be derived from this mistake or slip of the pen.
6. The right of withdrawal is excluded for Buyer being a Company.  The Buyer being a Consumer is entitled to exercise her right of withdrawal within the statutory period. If withdrawal is applicable, the Buyer shall handle the Product and the packaging with care. She will only unpack or use the Product to the extent necessary to establish the nature, characteristics and operation of the Product. The direct costs for returning the Product are at the expense of the Buyer.
7. Products that are produced specially in accordance with the specifications of the Buyer, or that cannot be taken back for hygienic reasons, are excluded from the right of withdrawal. This is explicitly stated in the Offer.

 

Article 5 Performance of the Agreement

1. A Perfect Jane will perform the Agreement to the best of its knowledge and ability.
2. If and insofar as a proper performance of the Agreement so requires, A Perfect Jane is entitled to have certain work carried out by third parties at its own discretion.
3. The Buyer is responsible for providing A Perfect Jane with all information A Perfect Jane has specified as necessary, or which the client should reasonably understand to be necessary for the performance of the agreement, in a timely manner. If the data required for the performance of the Agreement has not been provided to A Perfect Jane in good time, A Perfect Jane will be authorised to suspend the performance of the Agreement.
4. A Perfect Jane is not required or obliged in the performance of the Agreement to follow the instructions of the Buyer if the content or scope of the Agreement is changed because of that. If the instructions result in additional work for A Perfect Jane, the Buyer is obliged to pay the additional costs accordingly.
5. A Perfect Jane may require security, or full payment in advance, from the Buyer before proceeding to performance of the Agreement.
6. A Perfect Jane is not liable for damage, of whatever nature, arising from the use by A Perfect Jane of incorrect and/or incomplete information provided by the Buyer, unless this incorrectness or incompleteness was known to A Perfect Jane.
7. The Buyer indemnifies A Perfect Jane against any claims of third parties, which are related to the performance of the Agreement and attributable to the Buyer.

 

Article 6 Delivery

1. If the commencement, progress or delivery/completion of the Agreement are delayed because, for example, the Buyer has not supplied all the information requested or not supplied it on time, provided insufficient assistance, the (down) payment was not received by A Perfect Jane on time or any delay arises through other circumstances beyond A Perfect Jane’s control, A Perfect Jane is entitled to a reasonable extension of the delivery/completion period. All agreed delivery/completion periods are not strict deadlines. The Buyer must give written notice of default to A Perfect Jane and allow it a reasonable period of time to deliver/complete. The Buyer is not entitled to any compensation arising from the delay.

2. The Buyer is obliged to take delivery of the Products at the time they are made available to him or her in accordance with the agreement, even if they are offered to him or her earlier or later than agreed.

3. If the Buyer refuses or is negligent in providing information or instructions that are necessary for the delivery, A Perfect Jane is entitled to store the Products at the expense and risk of the Buyer.

4. If the Products are delivered by A Perfect Jane or an external carrier, A Perfect Jane is entitled, unless agreed otherwise in writing, to charge for any delivery costs. In that case, these costs will be invoiced separately, unless explicitly agreed otherwise.
5. If A Perfect Jane needs information from the Buyer within the context of performance of the Agreement, the delivery time will only commence after the Buyer has made all the information necessary for the performance available to A Perfect Jane.
6. If A Perfect Jane has specified a period for delivery, this is indicative and this depends on the delivery of the materials needed to produce the Products.  Longer delivery periods apply to delivery outside the Netherlands.
7. A Perfect Jane is entitled to make partial deliveries of the goods, unless this deviates from the Agreement or no independent value is accorded to the partial delivery. A Perfect Jane is entitled to invoice the item delivered in this way separately.
8. Deliveries will only be executed when all invoices are paid, unless explicitly agreed otherwise.  A Perfect Jane reserves the right to refuse delivery if a well-founded fear of non-payment exists.

 

Article 7 Packaging and transport

1. A Perfect Jane shall undertake to package the goods to be delivered to the Buyer properly and to secure them in such a way that they will reach their destinations in good condition under normal use.
2. Unless agreed otherwise in writing, all deliveries shall be made including turnover tax (VAT), including packaging and packaging material.
3. Accepting goods without comments or remarks on the consignment note or the receipt will constitute proof that the packaging was in good condition at the time of delivery.

 

Article 8 Inspection, complaints

1. The Buyer is obliged to inspect or make arrangements for the inspection of the item delivered at the moment of delivery/handover, but in any event within 14 days after receipt of the item delivered, but only to unpack or to use it in so far as that is necessary in order to assess whether she will keep the Product. In doing so the Buyer must inspect whether the quality and quantity of the item delivered corresponds with the Agreement and the Products meet the requirements that apply thereto in normal (business) transactions.
2. The Buyer is required to inspect and inquire himself in which way the Product should be used and in the case of personal use to test the Product in accordance with the instructions for use. A Perfect Jane accepts no liability for the incorrect use of the Product by the Buyer.
3. Any visible defects or shortages must be reported to A Perfect Jane in writing at info@aperfectjane.com. The Buyer has a period of 14 days after delivery to this end. Non-visible defects or shortages should be reported within 14 days after the discovery thereof, but no later than within 6 months after delivery. Buyer being a Company must report invisible defects within a 14 days term after delivery at A Perfect Jane.

In the event of damage to the Product through careless handling by the Buyer himself, the Buyer is personally liable for any decrease in value of the Product.
4. If a complaint is lodged in accordance with the previous paragraph, the Buyer remains obliged to pay for the goods purchased. If a Buyer wishes to return defective goods, this will exclusively take place with prior written permission from A Perfect Jane in the manner as specified by A Perfect Jane.
5. If the Consumer uses his right of withdrawal, she will return the Product and all accessories, in so far as that is reasonably possible, in the original condition and packaging to A Perfect Jane, in accordance with A Perfect Jane’s return instructions. The direct costs for goods returned will be at the risk and expense of the Buyer.
6. A Perfect Jane is entitled to start an investigation into the genuineness and the condition of the returned Products before a refund takes place.
7. Refunds to the Buyer will be processed as soon as possible, but the payment may take up to 30 days after receipt of the returned goods. Refunds will be made to the account number previously specified.
8. If the Buyer exercises her right of recovery, she is not entitled to suspend her payment obligation nor to offset outstanding invoices.
9. In the event of a complete delivery, and/or if one or more Products are missing, and this is attributable to A Perfect Jane, A Perfect Jane will, following a request to that end from the Buyer, send the missing Product(s) later or cancel the remaining order. The acknowledgment of receipt of the Products is the guiding factor in this. Any damage that is suffered by the Buyer as a result of the (differing) size of the delivery may not be recovered from A Perfect Jane.

 

Article 9 Prices

1. During the period of validity of the Offer, the prices of the Products offered will not be raised, except if there are changes in the VAT rates.
2. The prices stated in the Offer are inclusive of VAT for Consumers and exclusive VAT for Companies.

3. The prices as specified in the Offer are based on the cost factors applicable at the time of entering into the Agreement, such as: the import and export duties, freight and landing charges, insurance, and any levies and taxes.
4. If there are Products or raw materials affected by price fluctuations on the financial market on which A Perfect Jane has no influence, A Perfect Jane may offer these Products at variable prices. It will be specified with the Offer that the prices are guide prices and may fluctuate.

 

Article 10 Payment and collection policy

1. Payment should preferably be made in advance in the currency stated in the invoice via the specified method.
2. The Buyer may not derive any rights or expectations from a budget submitted in advance, unless the parties have explicitly agreed otherwise.

3.  A Perfect Jane can agree that the Buyer must pay an advance or a full advance payment and that any remaining amount to be paid, must be paid on delivery.

4. The Buyer must make a lump-sum payment using the account number and details of A Perfect Jane made known to her. Parties may only agree a different payment term after obtaining explicit and written permission from A Perfect Jane.
5. If the Buyer has a periodic payment obligation which has been agreed, A Perfect Jane is entitled to adjust the applicable prices and rates in writing with due observance of a period of 3 months.
6. In the event of liquidation, the claims of A Perfect Jane towards the Buyer shall be immediately due and payable.
7. A Perfect Jane is entitled to apply the payments made by the Buyer firstly to settle the costs, then the interest due and finally the principal and the accrued interest. A Perfect Jane may, without being in default as a result, refuse an offer of payment if the Buyer designates a different purpose for the payment. A Perfect Jane may refuse full repayment of the principal, if the interest due and accrued interest, as well as the collection costs, are not paid too.
8. If the Buyer does not fulfil her payment obligation and has not fulfilled her obligation within the stipulated payment term of 14 days, Buyer being a Company is in default. Buyer being a Consumer will first receive a written reminder with a term of 14 days after the date of the reminder to fulfil the payment obligation, including a statement of the extrajudicial costs if the Consumer does not fulfil her obligations within that term, before she is in default.
9. From the date that the Buyer is in default, A Perfect Jane will claim the statutory (commercial) interest rate without further notice of default from the first day of default until the date on which payment is made in full and the extrajudicial costs are paid in accordance with Book 6, Section 96 of the Dutch Civil Code, to be calculated according to the graduated scale from the Extrajudicial Collection Costs (Fees) Decree of 1 July 2012.
10. If A Perfect Jane has incurred more or higher costs, which are reasonably necessary, these costs will qualify for reimbursement. The court and enforcement costs incurred are at the expense of the Buyer.

 

Article 11 Retention of title

1. All goods delivered by A Perfect Jane shall remain the property of A Perfect Jane until the Buyer has fulfilled all obligations arising from all Agreements concluded with A Perfect Jane.
2. The Buyer is not authorised to pledge or otherwise encumber the goods covered by the retention of title if the title has not yet been transferred in full.
3. If third parties attach the goods covered by the retention of title or wish to create or assert any right to these goods, the Buyer is required to notify A Perfect Jane thereof as soon as reasonably may be expected.
4. If A Perfect Jane wishes to exercise the right of retention of title referred to in this article, the Buyer now for then unconditionally and irrevocably authorises A Perfect Jane or third parties designated by it to access all places where the goods of A Perfect Jane are located and to take back those goods.
5. A Perfect Jane is entitled to retain possession of the Product(s) purchased by the Buyer if the Buyer has not yet fulfilled his payment obligations (fully), in spite of an obligation to transfer or surrender from A Perfect Jane. After the Buyer has fulfilled his obligations, A Perfect Jane will endeavour to deliver the Products purchased to the Buyer as soon as possible, but no later than within 20 working days.
6. Costs and other (consequential) damage as a result of retaining possession of the Products purchased are at the risk and expense of the Buyer and will be paid by the Buyer to A Perfect Jane on immediate request.

 

Article 12 Guarantee

A Perfect Jane guarantees that the Products conform to the Agreement, the specifications stated in the offer, suitability and/or durability, and the statutory rules/provisions at the time of formation of the Agreement. This also applies if the goods to be delivered are intended for use abroad and the Buyer has explicitly reported this use in writing to the Seller at the time of entering into the Agreement.

A Perfect Jane provides a 6 month guarantee on the Products, except on the soles. The guarantee does not cover the usual wear and tear of the Products through (daily) use of the Products.

 

Article 13 Maintenance instructions Shoes

1. The Buyer must follow the regulations and maintenance instructions of A Perfect Jane.
2. The Buyer must maintain the shoes carefully in order to prevent wear and tear.
3. The Buyer must take into account (hazardous) substances from cleaning products that could harm, damage and/or discolour the shoes. In this case, the Buyer is not entitled to free repair and the guarantee will expire.
4. If it appears that the Buyer or a third party has changed or repaired something on the Product, the guarantee is void.

 

Article 14 Suspension and termination

1. A Perfect Jane is entitled to suspend its compliance with obligations or to terminate the Agreement if the Buyer does not or does not fully fulfil the (payment) obligations under the Agreement.
2. Moreover, A Perfect Jane is entitled to terminate the existing Agreement between it and the Buyer, in so far as this has not yet been executed, without judicial intervention, if the Buyer fails to fulfil the obligations arising for him from any Agreement concluded with A Perfect Jane in a prompt or proper manner.
3. A Perfect Jane shall also be entitled to terminate the Agreement if circumstances arise of such a nature that performance of the Agreement is impossible or can no longer be expected according to the principles of reasonableness and fairness, or if other circumstances arise that are of such a nature that the unaltered maintenance of the Agreement in cannot reasonably be expected.
4. If the Agreement is terminated, amounts owed by the Buyer to A Perfect Jane will be immediately due and payable. If A Perfect Jane suspends the fulfilment of the obligations, it will retain its claims pursuant to the law and the Agreement.
5. A Perfect Jane reserves the right at all times to claim compensation.

 

Section 15 Limitation of liability

1. If the performance of the Agreement by A Perfect Jane leads to liability of A Perfect Jane to the Buyer or third parties, that liability will be limited to the costs charged by A Perfect Jane in connection with the Agreement, unless the damage was caused by wilful misconduct or gross negligence.

2. A Perfect Jane is not liable for consequential loss, indirect loss, lost profits and/or losses incurred, lost savings and loss as a result of the use of the Product delivered is excluded. A limitation applies to the Buyer in accordance with that which is permitted by virtue of Book 7, Section 24(2) of the Dutch Civil Code.
3. A Perfect Jane is not liable for and/or obliged to repair damage caused by use of the Product. A Perfect Jane provides strict maintenance instructions and instructions for use that should be observed by the Buyer. All damage to Products as a result of wear and use is expressly excluded from liability (this includes signs of use, wear and tear, falling damage, light and water damage, theft, loss, etc.).
4. A Perfect Jane is not liable for damage that is or may be the result of any acts or omissions in response to (incomplete and/or incorrect) information on the website(s) or linked websites.
5. A Perfect Jane is not responsible for mistakes and/or irregularities in the functionality of the website and is not liable for failures or the website not being available for whatever reason.
6. A Perfect Jane does not guarantee a correct and complete transfer of the content of the email sent by/on behalf of A Perfect Jane, nor the timely receipt thereof.
7. All claims by the Buyer due to failures on the part of A Perfect Jane will lapse if they are not reported to A Perfect Jane in writing and supported by reasons within one year after the Buyer was aware of or could have been reasonably aware of the facts on which she bases her claims. All claims by the Buyer will lapse in any case one year after termination of the Agreement.

 

Article 16 Force majeure

1. A Perfect Jane is not liable if it fails to comply with its obligations under the Agreement as a result of a force majeure situation, nor can it be obliged to fulfil any obligation if it is prevented from doing so as a result of a circumstance that is not its fault nor if it is not accountable by law, legal act or according to generally accepted standards.
2. Force majeure is taken to mean in any case, but is not limited to, that which is included about that in the law and case law, (i) force majeure of A Perfect Jane’s suppliers, (ii) failing to comply with obligations of suppliers properly that are specified or recommended by the Buyer to A Perfect Jane, (iii) deficiency of goods, equipment, software or materials of third parties, (iv) government measures, (v) power failures, (vi) internet, data network and telecommunications facilities failures (for example due to: cybercrime and hacking), (vii) natural disasters, (viii) war and terrorist attacks, (ix) general transport problems, (x) strikes in the company of A Perfect Jane and (xi) other situations that, in the opinion of A Perfect Jane, fall outside its sphere of influence, which temporarily or permanently prevent the fulfilment of its obligations.
3. A Perfect Jane is entitled to invoke force majeure if the circumstance that obstructs (further) fulfilment arises after A Perfect Jane should have fulfilled its obligation.
4. During the period in which force majeure persists, the parties can suspend their obligations arising from the Agreement. If this period lasts longer than two months, either party is entitled to terminate the Agreement, without being under any obligation to compensate the losses of the other party.
5. In so far as A Perfect Jane has partially fulfilled or will be able to partially fulfil its obligations under the Agreement at the time when the force majeure arises and the partial fulfilment is independently of value, A Perfect Jane is entitled to invoice separately for the partial fulfilment that has taken place or will take place. The Buyer is obliged to pay this invoice as if a separate Agreement was at issue.

 

Article 17 Transfer of risk

The risk of loss or damage of the Products that are subject to the Agreement shall pass to the Buyer being a company at the moment the goods leave the warehouse of A Perfect Jane. In the case of Consumers, the above-mentioned risk will be transferred to the Buyer if the Products are provided under the control of the Buyer. This is the case if the Products are delivered to the Buyer’s delivery address.

 

Article 18 Intellectual property rights

1. All intellectual property rights and copyrights of A Perfect Jane are exclusively vested in A Perfect Jane and will not be transferred to the Buyer.
2. The Buyer is forbidden from disclosing and/or reproducing all documents in which the intellectual property rights and copyrights of A Perfect Jane are vested, or making them available to third parties, without explicit prior written consent from A Perfect Jane. If the Buyer wishes to make alterations to goods delivered by A Perfect Jane, A Perfect Jane must explicitly agree to the proposed alterations.
3. The Buyer is forbidden from using the Products, in which the intellectual property rights of A Perfect Jane are vested, differently than agreed in the Agreement.

4. Any infringement by the Buyer of the IE-rights and (copyrights) of A Perfect Jane will be punished with a one-time fine of € 10,000 and a fine of € 500,- for each day that the infringement continues. This penalty clause does not affect A Perfect Jane’s ability to claim damages.

 

Article 19 Privacy, data processing and protection

1. A Perfect Jane will handle the (personal) data of the Buyer and visitors to the website(s) with care. If requested to do so, A Perfect Jane will inform the data subject about this.
2. If A Perfect Jane must make provisions for protection of information under the Agreement, this protection will comply with the agreed specifications and a security level that is not unreasonable in view of the state of the art, the sensitivity of the data, and the associated costs.

 

Article 20 Complaints

1. If the Buyer is not satisfied with the Products of A Perfect Jane B.V. and/or has complaints about the (performance of the) Agreement, the Buyer is required to report these complaints as soon as possible, but no later than within 14 calendar days after the concern in question that lead to the complaint. Complaints can be reported via info@aperfectjane.com or WhatsApp at +31636358495 and with the subject “complaint”.
2. The complaint must be sufficiently substantiated and/or explained by the Buyer if A Perfect Jane B.V. is to handle the complaint.
3. A Perfect Jane B.V. will provide a substantive response to the complaint as soon as possible, but no later than within 14 calendar days after receipt of the complaint.
4. The parties will try to reach a solution together.

 

Article 21 Applicable law

1. Each agreement between A Perfect Jane and the Buyer is subject to Dutch law.

Application of the (CISG) Vienna Sales Convention is explicity excluded.

2. Should any question arise as to the content or meaning of these general terms and conditions, the Dutch text will always prevail. A Perfect Jane is entitled to unilaterally amend these general terms and conditions.
3. All disputes arising from or in response to the Agreement between A Perfect Jane and the Buyer will be settled by the District Court of Zeeland-West-Brabant, Breda location, unless mandatory statutory provisions lead to the competence of a different court.

Etten-Leur, 11th of December 2020

Cart

No more products available for purchase

Your cart is currently empty.